Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER  
 
Forside
Selskabet
Hvad skete der...
Arrangementer
Bliv medlem
Hjemmesiden
Vedtægter
Tordenskioldprisen
Links
Kontakt
 

VEDTÆGTER for
Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Selskabets navn er "Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER" (DT-V). Selskabets hjemsted er København.

§ 2 FORMÅL

Stk. 1. Selskabets formål er at ære Tordenskiolds minde, herunder årligt at samle medlemmerne til højtideligholdelse af Søheltens fødselsdag den 28.oktober. Endvidere at udbrede, fremme og vedligeholde kendskabet til Tordenskiolds liv og bedrifter gennem studier og kulturelle arrangementer om Tordenskiold og hans samtid. Selskabet hædrer militært personel i Søværnet, der handler i Tordenskiolds ånd ved tildeling af en Tordenskiold-pris efter indstilling fra Søværnet.


 

Fundats

for tildeling af den af Selskabet Danske Tordenskiold-Venner indstiftede TORDENSKIOLD-PRIS:

  1. Prisen kan tildeles på Tordenskiolds fødselsdag den 28. oktober, såfremt der er fundet egnede modtagere hertil.

  2. Prismodtagere skal være tjenestegørende i Søværnet, og skal ved mod, snarrådighed, dygtighed i tjenesten eller på anden fremragende vis være fundet værdige til at modtage en pris, som bærer Tordenskiolds navn.

  3. Selskabets bestyrelse træffer beslutning om tildeling af prisen efter indstilling fra Chefen for Marinestaben. Prisen overrækkes af Selskabets formand.

  4. Tordenskiold-prisen består af en bronze statuette af Tordenskiold, et diplom og en gave.

  5. Prismodtagere optages som kontingentfrie medlemmer i Selskabet Danske Tordenskiold-Venner

Stk.2. Selskabet er medvirkende til at udbrede kendskabet til Søværnets aktiviteter, der på værdifuld og afgørende måde berører det civile liv.

 

§ 3 MEDLEMMER

Stk. 1. Som stemmeberettiget medlem af Selskabet kan optages enhver, der interesserer sig for Tordenskiold. Personer, der ønsker optagelse, skal foreslås af et medlem af Selskabet.

Indmeldelse skal ske skriftligt til Selskabets bestyrelse. Stk. 2. Selskabets medlemmer betaler et årligt medlemskontingent samt for deltagelse i Selskabets arrangementer. Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen og vedtages på den årlige generalforsamling. Kontingentet for det pågældende foreningsår indbetales til Selskabet inden udgangen af januar måned.

Medlemskab vedvarer indtil udgangen af det kalenderår hvor det skriftligt opsiges til formanden. Alle restancer til Selskabet skal være betalt på udmeldelsestidspunktet.

Stk. 3. Medlemmer af Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER kan som kendetegn bære "Tordenskioldemblemet". Emblemet udleveres ved indtræden i Selskabet. Emblemet er ud-formet som våbenskjoldet fra Peter Tordenskiolds adelspatent af 24. februar 1716. Skjol-det er firdelt:

1. felt er i blåt (Sveriges farve) med en guld lynild og tordenkile.

2. felt er i rødt med en sølvørn med oprejste vinger (Erobringen af den svenske fregat HVIDE ØRN i dansk farvand).

3. felt er i rødt med to krydslagte kanoner ledsaget på siden og forneden af i alt tre kanon kugler (Det dansk-norske Løsen), alt i guld.

4. felt er i guld med en oprejst blå (norsk) løve med en rød tunge, holdende en skibshuggert i sølv.

§ 4 GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Generalforsamlingen er - under iagttagelse af Selskabets vedtægter - Selskabets højeste myndighed.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned. Indkaldelse foretages af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem. Der gives samtidig meddelelse om samtlige forhandlingsemner. Ændringsforslag til disse forhandlingsemner fremsat på generalforsamlingen skal behandles og kan vedtages.

Stk.3. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. Godkendelse af formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab og meddelelse af décharge.
4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
5. Godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemskontingent og indskud.
6. Evt. valg af formand og næstformand.
7. Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor og revisorsupplean
9. Eventuelt.

Stk. 4. Spørgsmål eller forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal anmeldes skriftligt til formanden og være sekretæren i hænde senest 1. december.

Stk. 5. Kun medlemmer, der ikke er i restance med kontingent og lignende, har adgang til generalforsamlingen og dermed stemmeret.

Stk. 6. Enhver ordinær generalforsamling indvarslet i henhold til Selskabets vedtægter er beslutnings-dygtig, og alle sager afgøres ved simpelt flertal, med mindre andet særskilt er fastsat i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne stemmer. Skriftlig afstemning kan forlanges, såfremt mindst 10 medlemmer fremsætter ønske herom.

Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til formanden. Et sådant krav skal indeholde motiveret dagsorden. De anmodende medlemmer må selv afholde alle udgifter i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling. 

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 1 måneds skriftligt varsel og skal afholdes inden 2 måneder efter kravets fremsættelse. Dagsorden for en ekstraordinær generalforsamling skal meddeles i indkaldelsen.

Stk. 9. Sekretæren fører et referat over generalforsamlingens forløb, og alle vedtagne beslutninger skal fremgå af dette referat. Beslutninger har kun gyldighed, når de fremgår af referatet. Disse beslutninger skal derfor oplæses af sekretæren til endelig godkendelse på generalforsamlingen.

§ 5 BESTYRELSE

Stk. 1. Selskabet ledes af en bestyrelse på mindst 7 og højst 11 medlemmer, der vælges eller genvælges på en ordinær generalforsamling. På den ordinære generalforsamling er valget frit m.h.t. nye bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Formanden og næstformanden vælges direkte af generalforsamlingen for 3 år ad gangen; dog er valgperioden for formand og næstformand forskudt 1 år.

Stk. 3. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en arrangementskoordinator, en sekretær og en Kasserer. Disse 3 bestyrelsesmedlemmer udgør, sammen med formand og næstformand, Selskabets forretningsudvalg. Alle hverv er ulønnede.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg.

Stk. 6. Udover de 7 til 11 medlemmer til bestyrelsen vælges 2 suppleanter. En suppleant indtræder i bestyrelsen, såfremt et bestyrelsesmedlem varigt eller for en længere periode er forhindret i at varetage sit hverv i bestyrelsen.

Stk. 7. Selskabet tegnes af formanden eller af to andre bestyrelsesmedlemmer.

§ 6 FORRETNINGSUDVALG

Stk. 1. Forretningsudvalget varetager de daglige opgaver.

Stk. 2. Forretningsudvalget kan efter behov supplere sig selv med øvrige bestyrelsesmedlemmer. Forretningsudvalget aflægger beretning på det førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 7 ØKONOMI

Stk. 1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Fuldmagt til at hæve på Selskabets konti har kassereren i forening med formanden eller næstformanden.

Stk. 3. Regnskabet skal revideres af en revisor valgt af generalforsamlingen. Som revisor og revisorsuppleant kan vælges enhver person, der ikke er bestyrelsesmedlem eller -suppleant.

Stk. 4. Det reviderede regnskab skal fremlægges og godkendes på den årlige generalforsamling.

§ 8 ÆRESMEDLEM

Stk. 1. En enstemmig bestyrelse kan til generalforsamlingen indstille valg af et æresmedlem, der har gjort en særlig indsats enten for Selskabet eller i Søværnet.

Stk. 2. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

§ 9 VEDTÆGTSÆNDRING

Stk. 1. Selskabets vedtægter kan kun ændres på en ordinær generalforsamling. Stk. 2. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.

§ 10 SELSKABETS OPLØSNING

Stk. 1. Selskabet kan kun opløses ved beslutning af en generalforsamling, hvor mindst 1/3 af medlemmerne er tilstede. Ved indkaldelsen af generalforsamlingen skal det udtrykkeligt tilkendegives, at Selskabets opløsning står på dagsorden. Såfremt 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 1 måneds varsel senest 2 måneder efter den første. På denne generalforsamling kan der træffes afgørelse om Selskabets opløsning uanset antal tilstedeværende medlemmer.

Stk. 2. Dersom Selskabet ved opløsning ejer formue, det være sig penge, løsøre eller fast ejendom, vil sådanne midler - efter at alle forpligtigelser er afviklet - være at overdrage ligeligt til Søofficers-Foreningen og Danmarks Marineforening. Selskabets arkiv overdrages til Danmarks Marineforening.

Vedtaget på den 26. generalforsamling 7. marts 2017

 

 

Nye vedtægter 2017 til print - klik her