Adelspatentet

Tordenskiolds Adelspatent, udstedt den 24. februar 1716. Det originale Adelspatent findes på Frederiksborg Slot i Hillerød.

Alle privilegier, Herligheder og Benaadninger

Vi Friderich den Fierde af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken, Greve udi Oldenburg og Delmenhorst. Giøre alle Vitterligt, at Vi udi Allernaadigste Henseende til den Tro Tieniste og Tapperhed, som Vores Capitain ved Vores Søe-Etat Os Elskelig Peter Wessel Os hid indtil allerunderdanigst beviist haver og hand endnu herefter allerunderdanigst skal beviise, Allernaadigst haver bevilget, saa som Vi og hermed og i Kraft af dette Vort Aabet Brev Allernaadigst bevilge, at hand og hans Ægte Børn og Livs Arvinger, samt deris Afkom af Mand og Quindekiøn maa og skal nyde og være deelagtige udi alle Privilegier, Herligheder og Benaadninger, som alle andre af Adelen udi Vore Riger og Lande nu nyde og have…

…Hvorved Vi og saavel som Vores Kongelige Arve Sucessorer og efterkommere udi Regieringen meerbemelte PETER TORDENSKIOLD saavelsom hans Ægte Børn og afkom af Mand og Quindekiøn, som før er melt, allernaadigst beskytte og haandthæve ville. Forbydendes alle og een hver herimod som foreskrevet staar at hindre eller udi nogen maade forfang at giøre, under Vores og Vores Kongelige Arve Sucessorer udi Regieringen deris Høiste U-naade. Givet på Vort Slot Kiøbenhavn den Fire og Tyvende Februarii Aar efter Christi fødsel Et Tusinde Syv Hundrede og Sexten og Vores Regierings Syttende.

UNDER VORES KONGELIGE HAAND OG SIGNET

Friederich R.