Kommende arrangementer

 

                                                                                                                                                                                                                                                  18. februar 2021

Til medlemmerne af Selskabet Danske Tordenskiold-Venner.

Herved indkaldes til skriftlig gennemførelse af Selskabets 30. ordinære generalforsamling i marts 2021 med flg. dagsorden:

Dagsorden for den 30. ordinære generalforsamling (jf. vedtægternes § 4 stk. 3):

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.

Godkendelse af formandens beretning.

  1. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab og meddelelse af décharge.
  2. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
  3. Godkendelse af bestyrelsens forslag til medlemskontingent.
  4. Evt. valg af formand og næstformand.
  5. Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  7. Eventuelt.

ad 4.  Der er ikke modtaget forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen.
Bestyrelsen fremsætter forslag til budget for 2021. Forslaget udsendes primo marts 2021.

ad 5.  Bestyrelsen foreslår: Kontingentet fastsættes uændret til kr. 200,- årligt, og for folkepensionister samt unge med studiekort til kr. 150,-.

ad 6.  Formanden kontreadmiral Lars Kragelund er på valg, og er villig til genvalg.
Næstformanden kommandørkaptajn Gustav Lang er ikke på valg.

ad 7. Bestyrelsen: 
Holmens Provst og orlogsprovst Ejgil Bank Olesen er på valg, og ønsker ikke genvalg, da han går på pension. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at spørge den nye provst om denne vil indtræde i bestyrelsen, når en sådan er udpeget.

Ingeniør Henry Qvamme er på valg, og er villig til genvalg.
Kommandør Jens Bjørnsteen er på valg, og er villig til genvalg.
Ingeniør Peer Bent Nielsen, seniorsergent Søren Konradsen og arrangementskoordinator Chris Lippert Dam er ikke på valg.

Suppleanter til bestyrelsen:
Befragter Henrik Wenkens er ikke på valg
Civilingeniør Klaus Thiesen er på valg, og er villig til genvalg. 

ad 8. Revisor og revisorsuppleant:
Revisor Bodil Bruhn er på valg, og er villig til genvalg.
Revisorsuppleant Kaj Vestergaard-Poulsen er ikke på valg.

Formandens beretning om Selskabets virksomhed i 2020

________________________________________________________________________________________

Primo marts 2021 udsendes pr. mail og brev til medlemmerne en stemmeseddel til besvarelse inden udgangen af marts 2021. Besvarelse er naturligvis frivillig. Samtidig udsendes de relevante bilag.

En forudsætning for at benytte sin stemmeret er, at man har betalt kontingent for 2021.

Beløbet indbetales på Netbank, på Reg. nr. 1551 konto nr. 543-2995 eller via MobilePay til 21351454.
___________________________________________________________________________________

Mailadresse: mail@tordenskioldselskabet.dk  /  Hjemmeside: www.tordenskioldselskabet.dk